Program

Realizacija koncepcijsko-programskih sadržaja Predškolske ustanove (PU) Kids Land

 


 

Odgojno-obrazovni rad u  Predškolskoj ustanovi (PU) Kids Land



U svim odgojnim grupama, odgojno-obrazovni rad prilagođen je razvojnim potrebama djece, našoj kulturi i samim potrebama porodice i sredine u kojoj živimo. Prema Godišnjem planu i programu rada naše Ustanove, odgajatelji i medicinske sestre dnevno planiraju aktivnosti, sadržaje, materijale i sredstva ponuđena djeci. Na dnevnoj bazi se bilježe i zapažanja o dječijim aktivnostima, reakcijama i ponašanju. Osim dnevnih planova i zapažanja, pedagošku dokumentaciju odgajatelja sačinjavaju sedmični i mjesečni planovi, kao i analize istih.


Avaz: Nada za roditelje posebnih djevojčica i dječaka



Predškolski uzrast obuhvata u našoj Ustanovi obuhvata sistematizaciju slijedećih oblasti:



Strukturu Cjelovitog razvojnog programa naše Ustanove čine:

 

Osnovna polazišta za kreiranje predškolskog programa:


Redovni program obuhvata: